Sāmǔĕrjìshàng 21:8

8 Dàwèi wèn yà xī mǐ lè shuō , nǐ shǒu xià yǒu qiāng yǒu dāo méiyǒu . yīnwei wáng de shì shén jí , lián dāo jiàn qìxiè wǒ dōu méiyǒu daì .