Sāmǔĕrjìshàng 28:15

15 Sǎmǔĕr duì Sǎoluó shuō , nǐ wèishénme jiǎorǎo wǒ , zhāo wǒ shàng lái ne . Sǎoluó huídá shuō , wǒ shén jiǒng jí . yīnwei Fēilìshì rén gōngjī wǒ , shén yĕ líkāi wǒ , bú zaì jiè xiānzhī huò mèng huídá wǒ . yīncǐ qǐng nǐ shàng lái , hǎo zhǐshì wǒ yīngdāng zĕnyàng xíng .