Sāmǔĕrjìshàng 7:3

3 Sǎmǔĕr duì Yǐsèliè quán jiā shuō , nǐmen ruò yī xīn guī shùn Yēhéhuá , jiù yào bǎ waì bāng de shén hé Yàsītālù cóng nǐmen zhōngjiān chúdiào , zhuān xīn guī xiàng Yēhéhuá , dāndān de shìfèng tā . tā bì jiù nǐmen tuōlí Fēilìshì rén de shǒu .