Shēnméngjì 7:12

12 Nǐmen guǒrán tīng cóng zhèxie diǎnzhāng , jǐn shǒu zūnxíng , Yēhéhuá nǐ shén jiù bì zhào tā xiàng nǐ lièzǔ suǒ qǐ de shì shǒu yuē , shī cíaì .