15 Yēhéhuá bì shǐ yīqiè de bìngzhèng líkāi nǐ . nǐ suǒ zhīdào Āijí gèyàng de è jí , tā bú jiā zaì nǐ shēnshang , zhǐ jiā zaì yīqiè hèn nǐde rénshēn shàng .