10 Jìngwèi Yēhéhuá shì zhìhuì dé kāiduān . fán zūnxíng . tā mìnglìng de , biàn shì cōngming rén . Yēhéhuá shì yǒngyuǎn dāng zànmĕi de .