1 ( Fēilìshì rén zaì Jiātè ná zhù Dàwèi . nàshí tā zuò zhè jīn shī , jiāo yǔ líng zhǎng , diàoyòng yuǎnfāng wú shēng gē ) shén a , qiú nǐ liánmǐn wǒ , yīnwei rén yào bǎ wǒ tūn le , zhōng rì gōngjī qīyē wǒ .