3 Yīnwei tāmen máifu , yào haì wǒde méng , yǒu nénglì de rén jùjí lái gōngjī wǒ . Yēhéhuá a , zhè bù shì wèi wǒde guo fàn , yĕ bù shì wèi wǒde zuìqiā .