35 Shén a , nǐ cóng shèng suǒ xiǎn wèi kĕ wèi . Yǐsèliè de shén , shì nà jiāng lìliang quánnéng cìgĕi tā bái xìng de . shén shì yīngdāng chēngsòng de .