1 ( Yà sà de shī , jiāo yǔ líng zhǎng , diàoyòng wèi zhèng de bǎihéhuā ) lǐng Yūesè rú lǐng yáng qún de Yǐsèliè de mù zhĕ a , qiú nǐ liú xīn tīng . zuò zaì èr Jīlùbǎi shang de a , qiú nǐ fāchū guāng lái .