16 Móxī de neì xiōng ( huò zuò yuèfù ) shì Jīnírén , tāde zǐsūn yǔ Yóudà rén yītóng lí le zōng shù chéng , wǎng Yàlādéyǐ nán de Yóudà kuàngyĕ qù , jiù zhù zaì mín zhōng .