Shìshījì 13:16

16 Yēhéhuá de shǐzhĕ duì mǎ Nuóyà shuō , nǐ suīrán kuǎn liú wǒ , wǒ què bù chī nǐde shíwù , nǐ ruò yùbeì Fánjì jiù dāng xiàn yǔ Yēhéhuá . yuánlái mǎ Nuóyà bù zhīdào tā shì Yēhéhuá de shǐzhĕ .