Shìshījì 20:10

10 Wǒmen yào zaì Yǐsèliè gè zhīpaì zhōng , yī bǎi rén tiǎo qǔ shí rén , yī qiā rén tiǎo qǔ bǎi rén , yī wàn rén tiǎo qǔ qiā rén , wèi mín yùn liáng , dĕng dà zhòng dào le Biànyǎmǐn de jī bǐ yà , jiù zhào jī bǐ yà rén zaì Yǐsèliè zhōng suǒ xíng de chǒu shì zhēng fá tāmen .