Shìshījì 5:11

11 zaì yuǎn lí gōng jiàn xiǎngshēng dá shuǐ zhī chù , rén bì shùshuō Yēhéhuá gōngyì de zuòwéi , jiù shì tā zhìlǐ Yǐsèliè gōngyì de zuòwéi . nàshí Yēhéhuá de mín xià dào chéng mén .