18 Jīdiàn wèn Xībā hé sǎ mù ná shuō , nǐmen zaì tā pō shān suǒ shā de rén shì shénmeyàng shì . huídá shuō , tāmen hǎoxiàng nǐ , gèrén dōu yǒu wáng zǐ de yàngshì .