Shìshījì 9:2

2 Qǐng nǐmen wèn Shìjiàn de zhòngrén shuō , shì yé lù bā lì de zhòng zǐ qī shí rén dōu guǎnlǐ nǐmen hǎo ne . háishì yī rén guǎnlǐ nǐmen hǎo ne . nǐmen yòu yào jìniàn wǒ shì nǐmen de gǔròu .