44 Yàbǐmǐlè hé gēnsuí tāde yī duì xiàng qián chuǎng qù , zhàn zaì chéng ménkǒu . nà liǎng duì zhí chuǎng dào tiánjiān , jī shā le zhòngrén .