17 Shén shuō , zaì mòhòu de rìzi , wǒ yào jiāng wǒde líng jiāo guàn fán yǒu xuèqì de . nǐmen de érnǚ yào shuō yùyán . nǐmen de shàonián rén yào jiàn yìxiàng . lǎo nián rén yào zuò yì mèng .