14 Dàn yǒu yī jiàn shì , wǒ xiàng nǐ chéngrèn , jiù shì tāmen suǒ chēngwèi yìduān de dào , wǒ zhēng àn zhe nà dào shìfèng wǒ zǔzong de shén , yòu xìn héhū lǜfǎ de , hé xiānzhī shū shàng yīqiè suǒ jìzǎi de .