9 Dàn fēi sī dōu yào tǎo Yóutaìrén de xǐhuan , jiù wèn Bǎoluó shuō , nǐ yuànyì shàng Yēlùsǎlĕng qù , zaì nàli tīng wǒ shĕn duàn zhè shì má .