21 Zhòngrén duō rì méiyǒu chī shénme , Bǎoluó jiù chūlai zhàn zaì tāmen zhōngjiān shuō , zhòng wèi , nǐmen bĕn gāi tīng wǒde huà , bú líkāi gé lī dǐ , miǎndé zāo zhèyàng de shāng sún pò huaì .