25 Nǐ céng jiè zhe Shènglíng , tuō nǐ púrén wǒmen zǔzong Dàwèi de kǒu , shuō , waì bāng wèishénme zhēng nào , wàn mín wèishénme móu suàn xūwàng de shì .