8 Shén yòu cì tā gēlǐ de yuē . yúshì Yàbólāhǎn shēng le Yǐsā , dì bā rì gĕi tā xíng le gēlǐ . Yǐsā shēng Yǎgè , Yǎgè shēng shí èr wèi xiān zǔ .