16 Tāmen shuō shì rènshi shén xíngshì què hé tā xiāng beì . bĕn shì kĕ zēngwù de , shì beìnì de , zaì gèyàng shàn shì shang shì kĕ feìqì de .