21 Zhìyú nàxiē jìsī , yuán bú shì qǐshì lì de , zhǐyǒu Yēsū shì qǐshì lì de . yīnwei nà lì tāde duì tā shuō , zhǔ qǐ le shì jué bú hòuhuǐ , nǐ shì yǒngyuǎn wéi jìsī .