23 Zhào zhe tiān shang yàngshì zuò de wùjiàn , bìxū yòng zhèxie jìwù qù jiéjìng . dàn nà tiān shang de bĕn wù , zìrán dāng yòng gèng mĕi de jìwù qù jiéjìng .