10 Yēhéhuá shuō , dāng nà rì , cóng yú mén bì fāchū bēiāi de shēngyīn , cóng èr chéng fāchū āi hào de shēngyīn , cóng shān jiān fāchū dà pòliè de xiǎngshēng .