7 Nǐ yào zaì zhǔ Yēhéhuá miànqián jìngmò wú shēng , yīnwei Yēhéhuá de rìzi kuaì dào . Yēhéhuá yǐjing yùbeì jìwù , jiāng tāde kè fēnbié wèi shèng .