3 Yēhéhuá a , nǐ xiǎodé wǒ , kànjian wǒ , chá yàn wǒ xiàng nǐ shì zĕnyàng de xīn . qiú nǐ jiāng tāmen lā chūlai , hǎoxiàng jiāng zǎi de yáng , jiào tāmen dĕnghòu shā lù de rìzi .