3 Wǒ tiānyĕ de shān nǎ , wǒ bì yīn nǐ zaì sì jìng zhī neì suǒ fàn de zuì , bǎ nǐde huò wù , cáibǎo , bìng qiū tán dāng lue wù jiāo gĕi chóudí .