9 Wǒ bì zhào bĕi fāng de zhòng zú hé wǒ púrén Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ lái gōngjī zhè dì hé zhè dì de jūmín , bìng sìwéi yīqiè de guó mín . wǒ yào jiāng tāmen jǐn xíng mièjué , yǐzhì tāmen líng rén jīnghaì , chīxiào , bìngqiĕ yǒng jiǔ huāngliáng . zhè shì Yēhéhuá shuō de .