5 Nǐmen dāng chuányáng zaì Yóudà , xuāngào zaì Yēlùsǎlĕng shuō , nǐmen dāng zaì guó zhōng chuī jiǎo , gāo shēng hūjiào shuō , nǐmen dāng jùjí . wǒmen hǎo jìnrù jiāngù chéng .