10 Zhìyú wǒ , wǒ yào zhù zaì Mǐsībā , cìhou nà dào wǒmen zhèlǐ lái de Jiālèdǐ rén . zhǐshì nǐmen dāng jīxù jiǔ , yóu , hé xiàtiān de guǒzi , shōu zaì qìmǐn lǐ , zhù zaì nǐmen suǒ zhān de chéngyì zhōng .