14 Wǒ cóng Yēhéhuá nàli tīngjian xìnxī , bìng yǒu shǐzhĕ beì chāi wǎng liè guó qù , shuō , nǐmen jùjí lái gōngjī Yǐdōng , yào qǐlai zhēng zhàn .