5 Wǒ yào qù jiàn zūn dà de rén , duì tāmen shuōhuà , yīnwei tāmen xiǎodé Yēhéhuá de zuòwéi hé tāmen shén de fǎ zé . nǎ zhī , zhèxie rén qíxīn jiāng è zhé duàn , zhēng kāi shéng suǒ .