15 Suǒyǐ wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , kàn nǎ , wǒ bìjiāng yīngĕi zhè bǎixìng chī , yòu jiāng kǔdǎn shuǐ gĕi tāmen hē .