19 Bābǐlún sùlái wèi liè guó de róngyào , wèi Jiālèdǐ rén suǒ jīnkuā de huámĕi , bì xiàng shén suǒ qīngfù de Suǒduōmǎ Gémólā yíyàng .