22 Chái láng bì zaì tā gōng zhōng hū haó . yĕ gǒu bì zaì tā huámĕi diàn neì hǒu jiào . Bābǐlún shòu fá de shíhou línjìn , tāde rìzi , bì bù chángjiǔ .