3 Yǐfǎlián bú zaì yǒu bǎo zhàng . Dàmǎsè bú zaì yǒu guó quán , Yàlán suǒ shèngxia de , bì xiàng Yǐsèliè rén de róngyào xiāomiè yíyàng . zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá shuō de .