21 Dào Yēhéhuá xīngqǐ shǐ dì dà zhèndòng de shíhou , rén hǎo jìnrù pánshí dòng zhōng , hé yán shí xué lǐ , duǒbì Yēhéhuá de jīngxià , hé tā wēiyán de róngguāng .