20 Dì yào dōng dǎo xī wāi , hǎoxiàng zuìjiǔ de rén . yòu yáo lái yáo qù , hǎoxiàng diào chuáng . zuì guo zaì qí shang chén zhòng , bìrán tā xiàn , bùnéng fù qǐ .