10 Yēhéhuá de shǒu , bì àn zaì zhè shān shang . Móyē rén zaì suǒ jū zhī dì bì beì jiàntà , hǎoxiàng gān cǎo beì jiàntà zaì fèn chí de shuǐ zhōng .