7 Jiù shì zhè dì de rén , yīn jiǔ yáo yáo huǎng huàng , yīn nóng jiǔ dōng dào xī wāi . jìsī hé xiānzhī yīn nóng jiǔ yáo yáo huǎng huàng , beì jiǔ suǒ kùn , yīn nóng jiǔ dōng dǎo xī wāi . tāmen cuò jiĕ mò shì , miù xíng shĕnpàn .