8 Xīxījiā duì Yǐsaìyà shuō , nǐ suǒ shuō Yēhéhuá de huà shén hǎo , yīnwei zaì wǒde nián rì zhōng , bì yǒu taìpíng hé wĕngù de jǐngkuàng .