22 Kĕyǐ shēng míng , zhǐshì wǒmen jiānglái bì yù de shì , shuō míng xiānqián de shì shénme shì , hǎo jiào wǒmen sī suǒ , dé zhī shì de jiéjú , huòzhĕ bǎ jiānglái de shì zhǐshì wǒmen .