11 Yēhéhuá jiùshú de mín bì guī huí , gē chàng lái dào Xī \'ān . yǒng lè bì guī dào tāmen tóu shang , tāmen bì dé zhe huānxǐ kuaìlè , yōuchóu tànxī jǐn dōu taóbì .