22 Nǐde zhǔ Yēhéhuá , jiù shì wèi tā bǎixìng biàn qū de shén , rúcǐ shuō , kàn nǎ , wǒ yǐ jiāng nà shǐ rén dōng dǎo xī wāi de bēi , jiù shì wǒ fèn nù de jué , cóng nǐ shǒu zhōng jiē guo lái . nǐ bì bù zhì zaì hē .