13 Jiù shì beìnì bú rènshi Yēhéhuá , zhuǎn qù bú gēn cóng wǒmen de shén , shuō qīyē hé pàn nì de huà , xīnhuái huǎng yán , suíjí shuō chū .