8 Píngān de lù , tāmen bù zhīdào . suǒ xíng de shì méiyǒu gōngping . tāmen wèi zìjǐ xiū wānqū de lù . fán xíng cǐ lù de , dōu bù zhīdào píngān .