9 Zhòng hǎidǎo bì dĕnghòu wǒ , shǒuxiān shì Tāshī de chuán zhǐ , jiāng nǐde zhòng zǐ , lián tāmende jīn yín , cóng yuǎnfāng yītóng daì lái , dōu wèi Yēhéhuá nǐ shén de míng , yòu wèi Yǐsèliè de shèng zhĕ , yīnwei tā yǐjing róngyào le nǐ .